Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Správce údajů

Správcem vašich osobních údajů (dále jen „správce“) je podnikatel František Reinberk, DIČ: CZ7112013051.

Právní titul zpracování osobních údajů

Oprávněný zájem na zpracování osobních údajů klienta (dále jen „subjektu údajů“) potřebných při jednání o budoucí smlouvě, v průběhu realizace smluvního vztahu, včetně všech úkonů, které s tímto souvisejí.

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem plnění smlouvy se subjektem údajů, které zahrnuje jak vyjednávání před uzavřením kupní smlouvy, tak doručení objednaného zboží, plnění povinností souvisejících s právy spotřebitele, jakož i plnění veřejnoprávních povinností správce.

Správce neprovádí žádné automatizované rozhodování založené na profilování zákazníků, například dle jejich preferencí, výše a opakovanosti nákupů, dle jeho spolehlivosti, objemu reklamací zboží atp.

Další příjemci osobních údajů

Další příjemci vašich osobních údajů budou společnosti, které se na podkladu kupní podílejí na kompletním odbavení vaší objednávky. Jedná se především o přepravní společnosti, společnosti realizující vámi zvolený způsob platby, osoby a společnosti zajišťující technické služby nezbytné pro provoz serveru, aplikace e-shopu a s tím související ukládání dat.
Příjemcem vašich osobních údajů může být rovněž orgán veřejné moci jako například orgány finanční správy či jiné příslušné úřady, pokud tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat údaje subjektů do zemí mimo EU, ani žádné mezinárodní organizaci.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout. Jejich poskytnutí je však nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Bez nich nelze smlouvu uzavřít a správce nez nich nemůže smlouvu plnit.

Každý subjekt údajů má právo získat od správce údajů potvrzení, zda jeho údaje jsou či nejsou zpracovávány.

Každý subjekt údajů má právo na opravu či aktualizaci osobních údajů. Správce je povinen bez zbytečného odkladu doplnit či opravit nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají.

Každý subjekt údajů má právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů a na jejich přenositelnost ve strojově čitelném formátu dat.

Každý subjekt údajů má v některých zvláštních případech právo na omezení zpracování.

Každý subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů („Právo být zapomenut“), pokud tyto údaje nejsou potřebné pro účel, ke kterému byly zpracovány nebo pro další související účel. Právo na výmaz není možné realizovat tam, kde jsou údaje zpracovávány a uchovávány z důvodu plnění právních povinností, ochrany veřejného zdraví, archivace nebo například pro výkon, určení či obhajobu právních nároků.

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost k dozorovému orgánu, pokud se domnívá, že bylo či je porušováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.